แจ้งการบริจาค โรงพยาบาลราชวิถี
กรุณาใช้ข้อมูลที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน